Záruka a vrátenie

Na všetky produkty sa vzťahujú záručné lehoty výrobcu.

V krajinách EÚ platí smernica 1999/44/ES, ktorá stanovuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
Pri odovzdaní výrobku do záručnej opravy je potrebné mať so sebou nákupný doklad alebo vyplnený záručný list.
Ak dôjde k poškodeniu výrobku pred uplynutím stanovenej záručnej doby, je záručná oprava vykonaná bezplatne.


Záručné povinnosti sa nevzťahujú:

 • pre chybné svetelné zdroje;
 • výrobok nie je používaný v súlade s jeho určením (na komerčné, výrobné účely alebo bez dodržania požiadaviek uvedených v návode na použitie);
 • bola vykonaná akákoľvek svojpomocná oprava, tesnenia sú poškodené, existujú známky toho, že s výrobkom bolo manipulované atď.;
 • došlo k mechanickému poškodeniu krytu produktu alebo iných častí;
 • výrobok bol nesprávne pripojený k zdroju energie alebo poškodený v dôsledku nadmerne vysokých impulzov napájacieho napätia pri elektroinštalačných prácach v rozvodniach, rozvodných zariadeniach a pod.;
 • výrobok je poškodený bleskom, ohňom, vodou alebo inými živlami, agresívnymi látkami, kvapalinami a pod.;
 • pre prídavné zariadenia, príslušenstvo, diely a jednotky s obmedzenou životnosťou.

 

Balenie

Všetkým zákazníkom sa odporúča ponechať si originálny obal výrobku pre prípad, že bude vyžadovaný záručný servis – to je požiadavka niektorých výrobcov. Z produktu a obalu nie je možné odstrániť sériové číslo produktu alebo iný dôležitý údaj potrebný na identifikáciu produktu.

 

Postup vrátenia produktu

Ak existujú dôvody, pre ktoré zakúpený produkt nevyhovuje, má kupujúci právo ho vrátiť predávajúcemu do 14 kalendárnych dní od prevzatia produktu.

Keď kupujúci odmietne prevziať bezchybný dodaný tovar, musí zaplatiť prepravné náklady na vrátenie tovaru k nám.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale, s výnimkou vákuového priehľadného obalu.

Všetky výrobné nálepky vrátane sériového čísla musia byť na produkte a/alebo jeho obale.

Ak bol kupujúcemu predaný nepotravinársky výrobok nevhodnej kvality a predávajúci s kupujúcim neprerokoval jeho nedostatky, má kupujúci právo od predávajúceho požadovať:

 • nahradiť produkt nedostatočnej kvality produktom vhodnej kvality;
 • primerane znížiť cenu produktu;
 • v primeranej lehote bezplatne odstrániť vady výrobku;
 • na náhradu nákladov na odstránenie vád produktu, ak ich predávajúci neodstránil v primeranej lehote, spotrebiteľ odstránil vady sám alebo s pomocou tretích osôb;
 • jednostranne ukončiť kúpnu zmluvu a požadovať vrátenie peňazí zaplatených za produkt.

 

Tovar je vymenený alebo vrátený v mieste nákupu alebo na inom mieste určenom predávajúcim, ktoré je pre kupujúceho výhodné. Kupujúci predloží predávajúcemu písomnú žiadosť s uvedením vád tovaru. Prílohou prihlášky je pokladničný blok alebo kúpno-predajný doklad, prípadne iný doklad potvrdzujúci kúpu-predaj tovaru u tohto predajcu a záručný list (ak je u predávaného tovaru stanovená záručná doba za akosť).

Ak kupujúcemu nevyhovuje tvar, veľkosť, farba, model alebo kompletnosť zakúpeného výrobku, má právo ho nahradiť obdobným výrobkom do štrnástich dní odo dňa predaja nepotravinárskeho tovaru, pokiaľ predávajúci nemá nastaviť dlhšie obdobie.

Ak predávajúci nemá tovar vhodný na výmenu, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu v uvedenej lehote a vymáhať zaň zaplatené peniaze.

V prípade sporu ohľadom zmien vzhľadu výrobku alebo poškodenia výrobku sa musí predávajúci písomne ​​obrátiť na Štátny nepotravinársky dozor a po obdržaní písomných záverov z neho bezodkladne upovedomiť kupujúceho.