Povrchový dezinfekčný prostriedok, 1000 ml

Model: 18976

Dodacia lehota (d.): 14-28

Upozornenie: Dodanie niektorých produktov sa v tejto chvíli môže oneskoriť. Pred zadaním objednávky nás prosím kontaktujte kvôli presnému dátumu dodania produktu.

Cena: 20,00€
Pozor: Cena platí iba pri nákupe online!
Množ.:

Výrobok je kvapalina so širokým spektrom baktericídnych a fungicídnych účinkov, ktorá ničí grampozitívne a gramnegatívne baktérie (vrátane pôvodcu tuberkulózy), vírusy (koronavírus, HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV, MRSA, Herpex simplex).

Aplikácia : nastriekajte na ošetrovaný povrch (povrch musí byť úplne pokrytý dezinfekčným prostriedkom), nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom povrch vysušte.

Zloženie : Denaturovaný etanol (CA5 64-17-5) 74% (v / v) (účinná látka).

POZOR . Flam. Liq 2: H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. P233: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú, P403 P235: Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste. P501: Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s platnými právnymi predpismi o zneškodňovaní odpadu (publikácia: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254)

Technická informácia
Dodacia lehota (d.) 14-28