Pravidlá

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá nákupu a predaja tovaru (ďalej len pravidlá) sú pre zmluvné strany záväzným právnym dokumentom kúpno-predajnej zmluvy určujúcim rozhodnutia osoby nakupujúcej tovar v internetovom obchode www.esaunashop.sk ( ďalej len Kupujúci) a UAB „Poilsio sprendimai“ (ďalej len Predávajúci; Kupujúci a Predávajúci, ďalej spoločne len Zmluvné strany) vzájomné práva, povinnosti, zodpovednosť a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na nákup a predaj tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk.

1.2. V elektronickom obchode www.esaunashop.sk majú všetky osoby, ktorým toto právo priznávajú zákony Litovskej republiky s prihliadnutím na ich občiansku spôsobilosť (v prípade, že Kupujúcim je fyzická osoba), právo na byť Kupujúcimi, a to priamo aj prostredníctvom právnych zástupcov.

1.3. Kupujúci kúpou tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk bez výhrad súhlasí s úplným uplatňovaním týchto Pravidiel a podmienok stanovených pre uzatváranie a plnenie ďalších kúpnych zmlúv predávajúceho, uvedených v iných sekciách internetového obchodu. www.esaunashop.sk, ako napríklad zaškrtnutím políčka vedľa odkazu „Súhlasím s pravidlami nákupu a predaja tovaru“ pri registrácii. Ak kupujúci nesúhlasí s Pravidlami, nie je mu umožnená registrácia a uzatváranie kúpno-predajnej zmluvy (zmluv).

1.4. Predávajúci v súlade s právnymi predpismi má právo Pravidlá kedykoľvek jednostranne zmeniť, spresniť alebo doplniť. Pravidlá upravené ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov vstupujú do platnosti okamihom ich verejného zverejnenia v internetovom obchode www.esaunashop.sk a vzťahujú sa na všetky kúpno-predajné zmluvy uzatvorené od tohto okamihu.

2. Uzavretie a plnenie kúpno-predajnej zmluvy

2.1. Zmluva o kúpe a predaji tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú okamihom, keď kupujúci po výbere tovaru, vytvorení košíka a zadaní alebo označení všetkých povinných údajov klikne na tlačidlo „Kúpiť“. "odkaz.

2.2. Kúpno-predajná zmluva má pre jej zmluvné strany silu zákona a musí byť riadne vyhotovená.

2.3. Kúpno-predajná zmluva je platná až do jej úplného uzavretia.

2.4. Každá kúpno-predajná zmluva uzatvorená vyššie uvedeným spôsobom je uložená v databáze elektronického obchodu www.esaunashop.sk.

3. Práva kupujúceho

3.1. Kupujúci má právo nakupovať tovar v internetovom obchode www.esaunashop.sk, v súlade s týmito Pravidlami, ďalšími informáciami verejne poskytovanými Predávajúcim a právnymi aktmi Litovskej republiky.

3.2. Kupujúci má právo odmietnuť kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú v internetovom obchode www.esaunashop.sk tak, že to písomne oznámi predávajúcemu do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

3.3. Bod 3.2 týchto Pravidiel sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené na tovar, ktorý bol zhotovený na základe individuálnej objednávky alebo je zjavne prispôsobený konkrétnemu Kupujúcemu, alebo ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť Predávajúcemu po jeho predložení. Kupujúci v dôsledku straty alebo zjavného zhoršenia vlastností tovaru podlieha rýchlej skaze alebo čoskoro zanikne alebo už skončila, kúpa - predaj.

3.4. Kupujúci môže využiť právo podľa bodu 3.2 Pravidiel len v prípade, ak je kupovaná a predávaná vec kvalitná, nepoškodená, nebola používaná a jej vzhľad sa zásadne nezmenil.

3.5. V prípade, že kupujúci zakúpi v internetovom obchode www.esaunashop.sk viac položiek (súbor tovaru) a mieni využiť svoje právo podľa bodu 3.2 Pravidiel, nemôže toto právo uplatniť len v vo vzťahu k jednej alebo viacerým položkám tohto súboru. V tomto prípade je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu celú sadu tovaru. Ak aspoň jeden z vrátených tovarov v súprave nespĺňa požiadavky uvedené v bode 3.4 a 9.5 Pravidiel, Predávajúci má právo odmietnuť prijať vrátenú súpravu tovaru, teda neakceptovať odmietnutie Kupujúceho kúpno-predajnú zmluvu.

3.6. Právo kupujúceho uvedené v bode 3.2 Pravidiel je realizované v súlade s vyhláškou ministra hospodárstva z roku 2001. 17. augusta príkazom č. 258 „O schválení pravidiel predaja tovaru a poskytovania služieb pri uzatváraní zmlúv s použitím prostriedkov komunikácie“.

3.7. Kupujúci má ďalšie práva ustanovené v týchto Pravidlách a právnych aktoch Litovskej republiky.

4. Zodpovednosti kupujúceho

4.1. Pred uzavretím prvej kúpno-predajnej zmluvy v internetovom obchode www.esaunashop.sk sa kupujúci musí v tomto obchode zaregistrovať, tj poskytnúť predávajúcemu všetky uvedené údaje a súhlasiť s týmito pravidlami postupom uvedeným v bode 1.3 týchto pravidiel.

4.2. Po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť za tovar a jeho doručenie cenu uvedenú v objednávke uskutočnenej v internetovom obchode www.esaunashop.sk, ako aj ďalšie platby, ak sú pri uzatváraní zmluvy dohodnuté.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar zakúpený u Predávajúceho.

4.4. Kupujúci sa zaväzuje riadne uchovávať a neprenášať tretím osobám svoje prihlasovacie údaje, ktoré Predávajúci potvrdí pri registrácii Kupujúceho. Ak kupujúci prezradí alebo stratí prihlasovacie údaje alebo sa akýmkoľvek spôsobom dozvie tretie osoby, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho spôsobmi uvedenými v časti „Kontakty“ elektronického obchodu www.esaunashop.sk.

4.5. Ak sa zmenia údaje uvedené Kupujúcim pri registrácii, je Kupujúci povinný tieto údaje bezodkladne aktualizovať. Nesplnenie tohto záväzku kupujúceho vylučuje zodpovednosť predávajúceho za potenciálne nesprávne vykonanie kúpno-predajnej zmluvy v rozsahu, v akom je takéto prípadné nesprávne vykonanie ovplyvnené nesplnením uvedenej povinnosti kupujúceho, a ak predávajúcemu vznikne škoda v dôsledku nesplnenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho, je Kupujúci povinný ich v plnej výške nahradiť.

4.6. Kupujúci má ďalšie povinnosti stanovené v týchto pravidlách a právnych aktoch Litovskej republiky a musí ich splniť.

5. Práva predávajúceho

5.1. Predávajúci má právo podľa vlastného uváženia určiť minimálnu veľkosť košíka tovaru, teda minimálne množstvo, ak nebude dosiahnuté, nebude objednávka Kupujúceho zrealizovaná. V tomto prípade (pri nedosiahnutí stanovenej minimálnej sumy) nie je možnosť uzavretia kúpno-predajnej zmluvy.

5.2. Ak sa Kupujúci pokúsi poškodiť dielo, stabilnú prevádzku alebo bezpečnosť elektronického obchodu www.esaunashop.sk, ako aj poruší svoje povinnosti ustanovené týmito Pravidlami alebo právnymi aktmi Litovskej republiky, Predávajúci má právo okamžite obmedzí, pozastaví alebo ukončí možnosť Kupujúceho používať elektronický obchod www.esaunashop.sk bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za žiadne súvisiace straty Kupujúceho.5.2. V prípade dôležitých okolností má Predávajúci právo dočasne alebo na dobu neurčitú ukončiť prevádzkovanie internetového obchodu www.esaunashop.sk bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho a nezodpovedá za prípadné straty Kupujúceho.

5.3. Predávajúci má ďalšie práva ustanovené v týchto Pravidlách a právnych aktoch Litovskej republiky.

6. Zodpovednosti predávajúceho

6.1. Predávajúci sa zaväzuje umožniť kupujúcemu riadne využívanie služieb poskytovaných internetovým obchodom www.esaunashop.sk za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Predávajúci však nezodpovedá za straty, ktoré môžu Kupujúcemu vzniknúť v dôsledku technických alebo iných porúch alebo chýb pri prenose dát elektronického obchodu www.esaunashop.sk, bez ohľadu na ich pôvod.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie Kupujúceho, chrániť osobné údaje Kupujúceho odovzdané Predávajúcemu a spracúvať Kupujúcim uvedené osobné údaje len v súlade s kapitolou 11 Pravidiel a právnymi aktmi Litovskej republiky.

6.3. V prípade, že si kupujúci pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy zvolí doručenie tovaru jemu (kupujúcemu) namiesto jeho vyzdvihnutia u predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci doručiť kupujúcim zakúpený tovar na adresu určené Kupujúcim za podmienok uvedených v kapitole 8 Pravidiel.

6.4. Predávajúci, ktorý nemôže z dôležitých okolností kupujúcemu poskytnúť objednaný tovar, sa zaväzuje ponúknuť mu obdobný alebo čo najviac podobný tovar. Ak kupujúci odmietne prevziať takýto tovar ponúkaný predávajúcim, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu peniaze zaplatené kupujúcim do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto písomného odmietnutia kupujúcim a je oslobodený od akúkoľvek zodpovednosť za neposkytnutie tovaru Kupujúcemu.

6.5. Po uplatnení práva podľa bodu 3.2 Pravidiel Kupujúcim sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu zaplatené peniaze do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Ak Kupujúci zaplatil za tovar v hotovosti alebo prevodom na bankový účet Predávajúceho (bez využitia služieb elektronického bankovníctva), pri vrátení tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu písomne poskytnúť údaje o svojom bankovom účte. V tomto prípade mu budú peniaze zaplatené Kupujúcim vrátené do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto pokynu Predávajúcemu.

6.6. V prípadoch uvedených v bode 6.4 a 6.5 Pravidiel sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu peniaze v súlade s postupom uvedeným v bode 9.2 Pravidiel.

6.7. Predávajúci má ďalšie povinnosti stanovené v týchto pravidlách a právnych aktoch Litovskej republiky a musí ich splniť.

7. Cena tovaru, postup a podmienky platby za tovar

7.1. V internetovom obchode www.esaunashop.sk sú všetky ceny tovaru a jeho doručenia, ako aj prípadných ďalších možných platieb uvedené s daňou z pridanej hodnoty zahrnutou v cene.

7.2. Kupujúci súhlasí s tým, že spolu so zakúpeným tovarom mu budú predložené aj nákupné a predajné doklady - faktúry s DPH, ktoré sú zároveň dokladmi potvrdzujúcimi právo kupujúceho na vrátenie, výmenu alebo opravu tovaru v záruke.

7.3. Zakúpený tovar môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu v hotovosti pri prevzatí tovaru kupujúcemu, platbou vopred prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva alebo predplatením z ktorejkoľvek banky alebo inej úverovej inštitúcie na bankový účet predávajúceho uvedený v Sekcia "Kontakty" internetového obchodu www.esaunashop.sk.

7.4. Kupujúci zaplatí za tovar hotovosť odovzdávajúcej osobe (zástupcovi predávajúceho) pri prevzatí tovaru kupujúcemu. V prípade nezaplatenia celej sumy za tovar a jeho dodanie, ako aj všetkých ostatných platieb, ak s takým bolo v čase uzatvárania zmluvy predpokladané, tovar neprechádza na kupujúceho a kúpno-predajná zmluva sa od tohto okamihu považuje za ukončenú z dôvodu podstatného porušenia zmluvy kupujúcim. V takom prípade je Kupujúci povinný uhradiť všetky straty, ktoré Predávajúcemu v súvislosti s ukončením kúpnej zmluvy vzniknú.

7.5. Kupujúci môže zaplatiť za tovar prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva, ak predávajúci uzatvoril príslušnú zmluvu s bankou kupujúceho. V tomto prípade je na Internete poskytnutý odkaz z internetového obchodu www.esaunashop.sk na Banku Kupujúceho. V tomto prípade pri vykonávaní peňažných operácií v systéme elektronického bankovníctva banky zodpovedá za bezpečnosť údajov Kupujúceho príslušná banka.

7.6. V prípade, že kupujúci zaplatí za tovar prevodom z akejkoľvek banky alebo inej úverovej inštitúcie na účet predávajúceho (bez použitia elektronického bankovníctva), do 24 hodín od kliknutia na odkaz „Kúpiť“, musí kupujúci zaslať predávajúcemu e-mail potvrdenie platby z príslušnej banky alebo inej úverovej inštitúcie. Predávajúci má právo začať s plnením kúpno-predajnej zmluvy až po obdržaní uvedeného potvrdenia. Ak kupujúci nepotvrdí platbu za tovar v uvedenom termíne a spôsobe, má predávajúci právo považovať kúpno-predajnú zmluvu za odmietnutú a objednávku kupujúceho zrušiť.

7.7. Podľa článku 6.313 OZ Dňa 7. dňa, po odoslaní objednávky produktu Kupujúcim a jej potvrdení Predávajúcim, môže byť cena produktu zmenená s prihliadnutím na objektívne ukazovatele, ktoré ovplyvňujú cenu produktu stanovené zákonom ( zmena nákladov, dodatočné náklady, technická chyba atď.). V prípade takejto zmeny ceny produktu má Kupujúci právo odmietnuť kúpu produktu a Predávajúci má právo ho predať. V takom prípade má ktorákoľvek zo zmluvných strán po písomnom oznámení druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy o kúpe a predaji tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že straty súvisiace s ukončením kúpnej zmluvy z dôvodu uvedeného v tomto bode si nebudú vzájomne kompenzovať.

8. Dodanie tovaru kupujúcemu

8.1. Kupujúci si pri nákupe tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk musí zvoliť jeden zo spôsobov doručenia tovaru jemu - využiť službu doručenia tovaru poskytovanú Predávajúcim po celom území Litovskej republiky alebo si ho vyzdvihnúť. tovar od Predávajúceho na predajni Predávajúceho.

8.2. Tovar si môže prevziať u predávajúceho iba kupujúci, jeho zákonný zástupca alebo osoba určená kupujúcim pri zadávaní objednávky. Osoba preberajúca tovar je povinná predložiť zástupcovi predávajúceho pri odovzdávaní tovaru platný osobný identifikačný doklad (občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz vydaný po 1.1.2003) av prípade zastúpenia doklad potvrdzujúci riadne zastupovanie.

8.3. O termíne a čase dodania tovaru alebo vyzdvihnutia v dohodnutej predajni Predávajúceho informuje Predávajúci Kupujúceho v oznámení, ktoré Kupujúci Predávajúcemu poskytne na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri registrácii. Kupujúci sa po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy s predávajúcim zaväzuje neustále kontrolovať e-mailovú schránku určenú predávajúcemu pri registrácii, a to až do oznámenia predávajúceho o doručení alebo vyzdvihnutí tovaru v dohodnutej predajni predávajúceho. je prijatý. Zástupca Predávajúceho môže v deň dodania tovaru aj telefonicky kontaktovať osobu preberajúcu tovar za účelom dohodnutia presného času dodania tovaru.

8.4. V dohodnutej predajni Predávajúceho si Kupujúci alebo iná osoba uvedená v bode 8.2 Pravidiel musí vyzdvihnúť tovar v prevádzkovej dobe tejto predajne najneskôr do 3 (troch) pracovných dní, počítaných odo dňa prijatia dokladu Predávajúceho. oznámenie Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri registrácii. Ak si Kupujúci alebo iná osoba uvedená v bode 8.2 Pravidiel neprevezme tovar v tejto lehote, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy Kupujúcim. V takom prípade je Kupujúci povinný uhradiť všetky straty, ktoré Predávajúcemu v súvislosti s ukončením kúpnej zmluvy vzniknú.

8.5. Za doručenie tovaru na adresu určenú kupujúcim platí kupujúci. Presná cena doručovacej služby závisí od miesta dodania objednaného tovaru, jeho množstva, ceny, hmotnosti a želania alebo neochoty Kupujúceho využiť platenú službu dodania tovaru poskytovanú Predávajúcim na miesto stavby určené Kupujúcim. , a je kupujúcemu poskytnutá až po úplnom vytvorení objednávky.

8.6. Službu pristavenia tovaru na miesto stavby určené kupujúcim je potrebné objednať pred zaplatením tovaru a vybraných služieb.

8.7. V jednotlivých prípadoch určených Predávajúcim môžu byť služby doručenia a doručenia tovaru na miesto stavby určené Kupujúcim pre Kupujúceho bezplatné.

8.8. V individuálnych prípadoch špecifikovaných Predávajúcim, s prihliadnutím na miesto dodania tovaru (napr. do mesta Neringa alebo mestskej časti Klaipėda nachádzajúcej sa v Kurskej kosi) a iných okolností, je služba doručenia tovaru do kupujúcemu sú účtované ďalšie poplatky.

8.9. Osoba preberajúca tovar spolu so zástupcom predávajúceho, ktorý tovar odovzdá, je povinný skontrolovať stav obalu tovaru, množstvo, sortiment a kvalitu tovaru a podpísať prevzatie tovaru - doklad o odovzdaní tovaru. Kupujúci po podpise prevzatia tovaru - dokladu o odovzdaní tovaru osobou preberajúcou tovar potvrdzuje, že mu bol tovar odovzdaný v riadnom stave, množstve, sortimente a kvalite, na tovare nie sú žiadne poškodenia, ktorých základom je nejde o výrobnú vadu a v súprave produktov nie sú žiadne nezrovnalosti.

8.10. Po tom, čo osoba preberajúca tovar zistí, že obal dodávaného tovaru alebo samotný tovar je akokoľvek poškodený alebo nesprávne zmontovaný, musí to zaznamenať v doklade o prevzatí tovaru - odovzdávacom liste a v prítomnosti zástupcu predávajúceho vyhotoviť voľnou formou poškodenia tovaru alebo nedodržaním dohodnutej montáže. Ak osoba preberajúca tovar tieto úkony nevykoná, Predávajúci sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti voči Kupujúcemu za poškodenie tovaru, ak nie je základom pre vznik takéhoto poškodenia výrobná vada, a za nezrovnalosti v zložení tovaru. tovar, čo si možno všimnúť pri obhliadke tovaru pri jeho prevzatí - odovzdaní.

8.11. Ak sa zistí len porušenie obalu zásielky tovaru, ale nezistia sa žiadne nezrovnalosti v množstve, sortimente a kvalite tovaru, je predávajúci povinný uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu. V tomto prípade je osoba, ktorá tovar preberá, povinná tovar prevziať, ale zároveň musí uviesť porušenie obalu tovaru do dokladu o prevzatí tovaru - odovzdávacom doklade. Po tom, čo osoba preberajúca tovar prevezme tovar a podpíše prevzatie tovaru - odovzdávací doklad a poznámky o porušení obalu tovaru, má sa za to, že tovar bol dodaný v poškodenom obale, avšak množstvo, sortiment a kvalita tovaru dodržať podmienky kúpno-predajnej zmluvy.

8.12. Ak sa zistia nezrovnalosti v množstve a/alebo sortimente a/alebo kvalite tovaru, osoba preberajúca tovar nesmie tovar prevziať a vady tovaru poznačiť do dokladu o prevzatí tovaru - odovzdávacom liste. V takom prípade sa nepovažuje za to, že kupujúci, ak ho preberajúca osoba odmietne prevziať pre vady tovaru, akýmkoľvek spôsobom porušil kúpno-predajnú zmluvu a predávajúci a kupujúci sa osobitne dohodnú o riadnom uzavretí, zmene alebo ukončení ďalšej kúpno-predajnej zmluvy. Ak však osoba preberajúca tovar prevezme tovar a podpíše doklad o prevzatí tovaru bez vyjadrenia sa k jeho prípadným vadám, má sa za to, že predávajúci uzavrel kúpno-predajnú zmluvu riadne a v plnom rozsahu a podmienky pre sa uplatňuje zbavenie Predávajúceho zodpovednosti voči Kupujúcemu uvedené v bode 8.10 Pravidiel.

8.13. Ak tovar nebude kupujúcemu dodaný v termíne dodania určenom predávajúcim, je kupujúci povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nemá kupujúci právo uplatňovať voči predávajúcemu príslušné reklamácie, ani právo požadovať náhradu za prípadné straty kupujúceho v súvislosti s nedodaním alebo oneskoreným dodaním tovaru.

8.14. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti voči Kupujúcemu za nedodanie alebo oneskorené dodanie tovaru, ak tovar nie je dodaný alebo doručený Kupujúcemu oneskorene vinou Kupujúceho alebo v dôsledku okolností, ktoré Kupujúci nemôže ovplyvniť.

8.15. Ostatné podmienky dodania tovaru Kupujúcemu sú uvedené v sekcii „Dodanie“ internetového obchodu www.esaunashop.sk. V prípade nesúladu medzi podmienkami pre dodanie tovaru kupujúcemu uvedenými v týchto pravidlách a vyššie uvedenou sekciou elektronického obchodu www.esaunashop.sk majú prednosť podmienky uvedené v pravidlách.

9. Vrátenie a výmena tovaru

9.1. Vrátenie a výmena tovaru sa uskutočňuje v súlade s príkazom ministra hospodárstva uvedeným v bode 3.6 Pravidiel a v súlade s príkazom ministra hospodárstva zo dňa 06.29.2001 č. 217 „O schválení pravidiel vrátenia a výmeny zásielok“.

9.2. Peniaze za vrátený tovar sa uhrádzajú platobným prevodom na bankový účet Kupujúceho v súlade s podmienkami uvedenými v bode 6.4 a 6.5 Pravidiel. Ak sú Kupujúcim a platiteľom za tovar rôzne osoby, peniaze za vrátený tovar sa uhrádzajú na bankový účet osoby, ktorá za tovar zaplatila.

9.3. Ak kupujúci odmietne kúpno-predajnú zmluvu s tovarom pri uplatnení práva podľa bodu 3.2 Pravidiel, tovar je vrátený na náklady kupujúceho a peniaze, ktoré kupujúci za tovar zaplatil, sú kupujúcemu vrátené do 10 ( desať) pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru Predávajúcemu. Peniaze zaplatené kupujúcim predávajúcemu za doplnkové služby, ako je dodanie tovaru alebo dodanie tovaru na miesto stavby určené kupujúcim, sa kupujúcemu nevracajú.

9.4. Kupujúci vráti tovar predávajúcemu na svoje náklady. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť na platenej službe poskytovanej Predávajúcim v prípade vrátenia tovaru, že si vrátený tovar vyzdvihne u Kupujúceho sám.

9.5. Tovar je vrátený v pôvodnom, úhľadnom obale (táto podmienka neplatí v prípade vrátenia nekvalitného tovaru), tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom vzhľade (etikety neporušené, ochranná fólia neodtrhnutá, a pod.; táto podmienka neplatí v prípade vrátenia tovaru nízkej kvality) a rovnakej konfigurácie ako tovar prevzal kupujúci od predávajúceho.

9.6. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu všetky doklady, ktoré dostal spolu s tovarom, vrátane ich prevzatia – odovzdávacieho dokladu. Odstúpenie kupujúceho od kúpno-predajnej zmluvy a vrátenie tovaru predávajúcemu sú formalizované dokladmi vo forme určenej predávajúcim.

9.7. Kupujúci alebo jeho zákonný zástupca má právo vrátiť tovar Predávajúcemu a podpísať dokumenty uvedené v bode 9.6 Pravidiel. Pri vrátení tovaru musí osoba, ktorá tovar vracia, predložiť zástupcovi Predávajúceho jeden z platných dokladov potvrdzujúcich osobnú totožnosť uvedených v bode 8.2 Pravidiel a v prípade zastupovania - doklad potvrdzujúci riadne zastupovanie.

9.8. Ostatné podmienky vrátenia a výmeny tovaru sú uvedené v sekcii „Záruky“ internetového obchodu www.esaunashop.sk. V prípade nesúladu medzi podmienkami vrátenia a výmeny tovaru uvedenými v týchto pravidlách a vyššie uvedenou sekciou elektronického obchodu www.esaunashop.sk majú prednosť podmienky uvedené v pravidlách.

9.9. Ak Kupujúci akýmkoľvek spôsobom poruší niektorú z podmienok uvedených v tomto článku Pravidiel a v sekcii elektronického obchodu www.esaunashop.sk uvedenej v bode 9.8 Pravidiel, Predávajúci má právo neodmietnuť akceptovať odstúpenie kupujúceho od kúpno-predajnej zmluvy a neprebrať vrátený tovar.

10. Záruka kvality produktu

10.1. Predávajúci alebo výrobca tovaru poskytuje na predávaný tovar záruku za akosť platnú po určitú dobu. Záručná lehota a ďalšie podmienky využitia záručného servisu sú uvedené v popise produktov.

10.2. Záruka sa nevzťahuje na údaje obsiahnuté v elektronických informačných médiách a predávajúci nekompenzuje straty kupujúceho ani tretích osôb vzniknuté stratou alebo obnovením takýchto údajov.

10.3. V prípade, že Predávajúci alebo výrobca na určité druhy tovaru neposkytuje záruku za akosť, platí záruka poskytovaná príslušnými právnymi úkonmi.

10.4. Predávajúci sám neposkytuje záručný servis na tovar. V každom prípade, ak si kupujúci želá využiť takéto služby, predávajúci usmerní kupujúceho na osobu poskytujúcu záručný servis.

10.5. Ostatné podmienky záruky za kvalitu produktu sú uvedené v sekcii „Záruky“ internetového obchodu www.esaunashop.sk. V prípade nesúladu medzi podmienkami záruky za kvalitu produktu uvedenými v týchto pravidlách a vyššie uvedenou sekciou internetového obchodu www.esaunashop.sk majú prednosť podmienky uvedené v pravidlách.

11. Zodpovednosť zmluvných strán, ochrana a spracúvanie osobných údajov

11.1. Kupujúci zodpovedá za všetky svoje úkony vykonané prostredníctvom elektronického obchodu www.esaunashop.sk.

11.2. Kupujúci musí pri registrácii poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vybavenie objednávky tovaru. Kupujúci vykonaním týchto úkonov potvrdzuje, že on a jeho zástupcovia sú si vedomí toho, že majú právo odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov, sú však vedomí toho, že osobné údaje sú nevyhnutné a nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho a/alebo jeho zástupcov pre účely uzatvárania a plnenia kúpno-predajných zmlúv a bez poskytnutia osobných údajov a/alebo neudelenia súhlasu s ich spracovaním na účely uvedené v tomto článku nebude možné kúpno-predajnú zmluvu uzavrieť ani vykonať.

11.3. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom identifikácie, predaja tovaru v elektronickom obchode www.esaunashop.sk, analýzy činnosti predávajúceho a priameho marketingu. Kupujúci zároveň súhlasí so zasielaním informačných správ na ním uvedenú e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky tovaru.

11.4. Adresa a/alebo e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo kupujúceho sú spracúvané na účely priameho marketingu iba v prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk zaškrtne príslušné sekcie. Kupujúci má právo kedykoľvek poučiť predávajúceho, že jeho údaje (kupujúceho) uvedené vyššie už nebudú spracúvané za účelom priameho marketingu a predávajúci je povinný takejto žiadosti kupujúceho vyhovieť.
11.5. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou partnerov predávajúceho, ktorí zabezpečujú doručenie tovaru kupujúcemu, doručenie na miesto stavby určené kupujúcim alebo iné služby súvisiace s riadnym plnením. objednávky Kupujúceho. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu byť osobné údaje Kupujúceho sprístupnené tretím osobám len v súlade s postupom stanoveným právnymi aktmi Litovskej republiky.

11.6. Pri preberaní alebo vrátení tovaru slúži doklad totožnosti osoby preberajúcej alebo vracajúcej tento tovar a osobné údaje v ňom uvedené len na riadnu identifikáciu osoby.

11.7. Kupujúci zodpovedá za správnosť osobných a iných údajov uvedených pri registrácii. Ak sú údaje poskytnuté kupujúcim nesprávne a/alebo nepresné, zodpovednosť za následky poskytnutia týchto údajov nesie výlučne kupujúci, ktorý musí uhradiť všetky straty predávajúceho vyplývajúce z nesprávnosti a/alebo nepresnosti takýchto údajov poskytnutých kupujúcim. kupujúceho.

11.8. Podľa § 8 zákona o elektronickom podpise. 3 sa zmluvné strany dohodli, že na potvrdenie úkonov Kupujúceho v internetovom obchode www.esaunashop.sk na základe prihlasovacích údajov Kupujúceho sa vzťahuje § 8 vyššie uvedeného zákona. 1 d. ustanovená právna moc elektronického podpisu, teda má rovnakú právnu silu ako podpis na písomnostiach a je prípustný ako dôkaz na súde.

11.9. Kupujúci, ktorý porušil povinnosť zabezpečiť bezpečnosť svojich prihlasovacích údajov uvedenú v bode 4.4 Pravidiel, nesie plnú zodpovednosť za následky vyplývajúce z prenosu týchto údajov tretím osobám. Pri pripojení akejkoľvek osoby do internetového obchodu www.esaunashop.sk pomocou prihlasovacích údajov Kupujúceho sa takáto osoba považuje za Kupujúceho a všetky úkony vykonané pri pripojení do internetového obchodu www.esaunashop.sk pomocou prihlasovacích údajov Kupujúceho sa považujú za vykonané. zo strany Kupujúceho. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za následky takéhoto konania.

11.10. Ak kupujúci pristupuje na iné webové stránky prostredníctvom odkazov v internetovom obchode predávajúceho, predávajúci nezodpovedá za informácie uvedené na webových stránkach iných spoločností, inštitúcií, organizácií alebo akýchkoľvek iných tretích osôb ani za činnosť týchto spoločností, inštitúcií, organizácií alebo akýchkoľvek iné tretie strany, ani na ne nedohliada, nekontroluje ich ani ich nezastupuje.

11.11. Predávajúci nezodpovedá za to, že veľkosť, farba, tvar alebo iné parametre tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk nemusia zodpovedať skutočnej veľkosti, tvaru, farbe alebo iným parametrom tovaru z dôvodu charakteristika displeja (monitoru) používaného Kupujúcim.

11.12. Predávajúci je zbavený akejkoľvek zodpovednosti v prípadoch, keď sa kupujúci bez ohľadu na požiadavky predávajúceho a svoje (kupujúceho) povinnosti neoboznámil s týmito pravidlami, hoci s takouto povinnosťou počítal a možnosť mu bola daná.

12. Poskytovanie informácií

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že internetový obchod www.esaunashop.sk obsahuje všetky informácie vrátane, nie však výlučne, týchto Pravidiel, ďalších podmienok ustanovených Predávajúcim na uzatváranie a plnenie kúpno-predajných zmlúv uvedených v iných sekciách internetového obchodu. obchod www.esaunashop.sk a CC 6.366 čl. 8. špecifikovaná informácia sa považuje za písomnú zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

12.2. Kupujúci potvrdzuje, že sa pri nákupe tovaru v internetovom obchode www.esaunashop.sk oboznámil s informáciami poskytovanými predávajúcim uvedenými v § 6.366 Občianskeho zákonníka. 8 a úplne jej rozumel. Predávajúci poskytuje tieto informácie Kupujúcemu tak v týchto Pravidlách, ako aj v ďalších sekciách elektronického obchodu www.esaunashop.sk.

12.3. Všetky oznámenia zasiela predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii kupujúceho.

12.4. Všetky správy, otázky alebo sťažnosti zasiela kupujúci predávajúcemu spôsobmi uvedenými v časti „Kontakty“ elektronického obchodu www.esaunashop.sk.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Na výklad týchto Pravidiel a aspekty uzatvárania a vykonávania kúpno-predajných zmlúv uzatvorených s použitím komunikačných prostriedkov, ktoré nie sú v nich diskutované, sa vzťahuje právo Litovskej republiky.

13.2. Akýkoľvek spor, nezhoda alebo nárok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiaci sa bude riešiť rokovaním. Ak neuspejú, spor medzi Zmluvnými stranami prejednáva príslušný súd v sídle Predávajúceho.

13.3. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu zistí, že jedna alebo viaceré podmienky týchto podmienok sú nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na všetky ostatné podmienky týchto podmienok. V takom prípade budú všetky ostatné podmienky Pravidiel vykladané bez ohľadu na nezákonnú, neplatnú alebo nevymáhateľnú podmienku.

13.4. Kdekoľvek to z kontextu vyplýva, mužský rod zahŕňa ženský (a naopak), jednotné číslo zahŕňa množné číslo a množné číslo jednotné číslo.