Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie používateľov internetového obchodu a služieb.

1.2 Tieto zásady platia tam, kde vystupujeme ako správca údajov, pokiaľ ide o osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky a používateľov služieb; inými slovami, kde určujeme účely a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.

1.3 Na našej webovej stránke používame cookies. Pokiaľ tieto súbory cookie nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našej webovej stránky a služieb, pri prvej návšteve našej webovej stránky vás požiadame o súhlas s používaním súborov cookie.

1.4 Naša webová stránka obsahuje ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré ovplyvňujú to, ako budeme spracovávať vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete prijímať priamu marketingovú komunikáciu a obmedziť zverejňovanie svojich informácií.

1.5 V týchto zásadách „my“, „nás“ a „náš“ odkazuje na UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredit

2.1 Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Vyššie uvedený kredit si musíte ponechať. Použitie tohto dokumentu bez uvedenia autora je porušením autorských práv. Môžete si však u nás zakúpiť ekvivalentný doklad, ktorý nezahŕňa kredit.

3. Ako používame vaše osobné údaje

3.1 V tejto časti 3 sme uviedli:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať;

(b) [v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov];

(c) účely, na ktoré môžeme spracúvať osobné údaje;

(d) právne základy spracovania.

3.2 Môžeme spracovávať údaje o vašom používaní našich webových stránok a služieb („údaje o používaní“). Údaje o používaní môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografickú polohu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránky a navigačné cesty webovej stránky, ako aj informácie o načasovaní, frekvencii a vzore používania vašej služby. Zdrojom údajov o používaní je náš analytický sledovací systém. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy, a to monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

3.3 Môžeme spracovávať údaje o vašom účte („údaje o účte“). Údaje o účte môžu zahŕňať vaše meno a e-mailovú adresu. Údaje o účte môžu byť spracované na účely prevádzky našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk) ALEBO plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov, na základe vašej žiadosti, na uzavretie takejto zmluvy.

3.4 Môžeme spracovávať vaše informácie uvedené vo vašom osobnom profile na našej webovej stránke („profilové údaje“). Údaje profilu môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav vzťahu, záujmy a záľuby, podrobnosti o vzdelaní a podrobnosti o zamestnaní. Údaje profilu môžu byť spracované na účely umožnenia a sledovania vášho používania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk) ALEBO plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov, na základe vašej žiadosti, na uzavretie takejto zmluvy.

3.5 Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri využívaní našich služieb („údaje o službách“). Údaje o službách môžu byť spracované na účely prevádzky našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk) ALEBO plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov, na základe vašej žiadosti, na uzavretie takejto zmluvy.

3.6 Môžeme spracovávať informácie, ktoré uverejníte na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb („údaje o publikácii“). Publikačné údaje môžu byť spracované na účely umožnenia takéhoto zverejnenia a spravovania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom pre toto spracovanie je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy, a to (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk) ALEBO plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov, na základe vašej žiadosti, na uzavretie takéhoto zmluvy.

3.7 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akejkoľvek požiadavke, ktorú nám predložíte v súvislosti s tovarom a/alebo službami („údaje z dopytu“). Údaje z dopytu môžu byť spracované na účely ponuky, marketingu a predaja relevantného tovaru a/alebo služieb pre vás. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.8 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa našich vzťahov so zákazníkmi, vrátane kontaktných údajov zákazníka („údaje o vzťahoch so zákazníkmi“). Údaje o vzťahoch so zákazníkmi môžu zahŕňať vaše meno, vaše kontaktné údaje a informácie obsiahnuté v komunikácii medzi nami a vami alebo vaším zamestnávateľom. Zdrojom údajov o vzťahu so zákazníkmi ste vy alebo váš zamestnávateľ. Údaje o vzťahoch so zákazníkmi môžu byť spracované na účely riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, komunikácie so zákazníkmi, vedenia záznamov o tejto komunikácii a propagácie našich produktov a služieb zákazníkom. Právnym základom tohto spracovania je súhlas ALEBO naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich zákazníckych vzťahov.

3.9 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovarov a služieb, ktoré uzatvárate s nami a/alebo prostredníctvom našej webovej stránky („transakčné údaje“). Údaje o transakcii môžu zahŕňať vaše kontaktné údaje, údaje o vašej karte a podrobnosti o transakcii. Údaje o transakciách môžu byť spracované za účelom dodania zakúpeného tovaru a služieb a vedenia správnych záznamov o týchto transakciách. Právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť na uzavretie takejto zmluvy a naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk).

3.10 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete, na účely prihlásenia sa na odber našich e-mailových upozornení a/alebo newsletterov („údaje upozornení“). Údaje z upozornení môžu byť spracované na účely zasielania príslušných upozornení a/alebo newsletterov. Právnym základom pre toto spracovanie je súhlas ALEBO plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť na uzavretie takejto zmluvy.

3.11 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete („údaje o korešpondencii“). Korešpondenčné dáta môžu zahŕňať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Naša webová lokalita vygeneruje metadáta súvisiace s komunikáciou uskutočnenou pomocou kontaktných formulárov webovej lokality. Korešpondenčné údaje môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a evidencie. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk).

3.12 Môžeme spracovávať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto zásadách, ak je to potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a uplatňovanie našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv iných osôb.

3.13 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto zásadách, ak je to potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík alebo získania odborného poradenstva. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.sk).

3.14 Okrem konkrétnych účelov, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedených v tejto časti 3, môžeme spracúvať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany vašich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

3.15 Neposkytujte nám osobné údaje žiadnej inej osoby, pokiaľ vás k tomu nevyzveme.

4. Poskytovanie vašich osobných údajov iným

4.1 Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (to znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej konečnej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam), pokiaľ je to primerane potrebné na účely a na právnych základoch uvedených v týchto zásadách. Informácie o našej skupine spoločností nájdete na www.esaunashop.com/about-us

4.2 Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť našim poisťovateľom a/alebo odborným poradcom, pokiaľ je to primerane potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík, získania odborného poradenstva alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už na súde. konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní.

4.3 Môžeme zverejniť „uveďte kategóriu alebo kategórie osobných údajov“ našim dodávateľom alebo subdodávateľom, pokiaľ je to primerane potrebné na dokončenie objednávky.

4.4 Finančné transakcie týkajúce sa našej webovej stránky a služieb sú ALEBO môžu byť vykonávané našimi poskytovateľmi platobných služieb (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Údaje o transakciách budeme zdieľať s našimi poskytovateľmi platobných služieb iba v rozsahu potrebnom na účely spracovania vašich platieb, vrátenia takýchto platieb a riešenia sťažností a otázok týkajúcich sa takýchto platieb a vrátenia peňazí.

4.5 Vaše údaje o dopyte môžeme zverejniť jednému alebo viacerým vybraným dodávateľom tovarov a služieb tretích strán, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke, aby sme im umožnili kontaktovať vás, aby vám mohli ponúkať, uvádzať na trh a predávať vám relevantný tovar a/alebo služby. Každá takáto tretia strana bude konať ako správca údajov vo vzťahu k údajom z dopytu, ktoré jej poskytneme; a keď vás bude kontaktovať, každá takáto tretia strana vám poskytne kópiu svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov, ktorými sa bude riadiť používanie vašich osobných údajov treťou stranou.

4.6 Okrem konkrétnych zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 4 môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životné záujmy inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní.

5. Uchovávanie a vymazanie osobných údajov

5.1 Táto časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

5.3 Vaše osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

(a) Kategória alebo kategórie osobných údajov sa budú uchovávať minimálne 10 nasledujúcich pracovných dní a maximálne 3 roky.

5.4 V niektorých prípadoch nie je možné vopred určiť doby, počas ktorých budú vaše osobné údaje uchovávané. V takýchto prípadoch určíme dobu uchovávania na základe nasledujúcich kritérií:

(a) doba uchovávania kategórie osobných údajov sa určí na základe konkrétnych kritérií.

5.5 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 6 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny a doplnenia

6.1 Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

6.2 Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami týchto zásad.

6.3 O zmenách ALEBO významných zmenách týchto zásad vás môžeme ALEBO upozorniť e-mailom alebo prostredníctvom systému súkromných správ na našej webovej stránke.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti sú zahrnuté v našich súhrnoch. V súlade s tým by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia od regulačných orgánov, kde nájdete úplné vysvetlenie týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo na vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracúvania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenosnosť údajov;

(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a

(h) právo odvolať súhlas.

7.3 Máte právo na potvrdenie, či vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, a ak ich spracúvame, máte právo na prístup k osobným údajom spolu s niektorými dodatočnými informáciami. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a príjemcoch osobných údajov. Ak tým nebudú dotknuté práva a slobody iných, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.

7.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov o Vás a s prihliadnutím na účely spracovania na doplnenie neúplných osobných údajov o Vás.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvoláte súhlas so spracovaním na základe súhlasu; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platných právnych predpisov o ochrane údajov; spracúvanie je na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Existujú však výnimky z práva na vymazanie. Všeobecné výnimky zahŕňajú prípady, keď je spracovanie nevyhnutné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti; alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: popierate presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale nesúhlasíte s vymazaním; osobné údaje už nepotrebujeme na účely nášho spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; a vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým sa táto námietka neoverí. Ak bolo spracovanie obmedzené na tomto základe, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ho však inak spracúvať len: s vaším súhlasom; na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom je právnym základom spracovania, že spracovanie je nevyhnutné na: splnenie úlohy vykonanej v vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek oficiálnej právomoci, ktorá je nám zverená; alebo účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ide o spracúvanie na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.8 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

7.10 V rozsahu, v akom je právnym základom pre naše spracovanie vašich osobných údajov:

(a) súhlas; alebo

(b) že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy a takéto spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo dostávať od nás vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo však neplatí tam, kde by sa nepriaznivo dotklo práv a slobôd iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony o ochrane údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, na svojom pracovisku alebo v mieste údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je právnym základom pre naše spracovanie vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odstúpením.

7.13 Okrem iných spôsobov uvedených v tejto časti 8 si môžete uplatniť akékoľvek svoje práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi písomným oznámením, ktoré nám pošlete.

8. O "cookies"

8.1 „Cookie“ je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý odošle webový server do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada server o stránku.

8.2 „Súbory cookie“ môžu byť buď „trvalé súbory cookie“ alebo „súbory cookie relácie“: „trvalý súbor cookie“ bude uložený webovým prehliadačom a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; „súbor cookie relácie“ na druhej strane vyprší na konci používateľskej relácie, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 „Cookies“ zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré o vás ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými a získanými z „cookies“.

9. "Cookies", ktoré používame

9.1 Používame „cookies“ na nasledujúce účely:

(a) overenie – používame súbory „cookie“, aby sme vás identifikovali pri návšteve našej webovej stránky a pri navigácii.

(b) stav – používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú určiť, či ste na našej webovej stránke prihlásený/-á.

(c) personalizácia – používame „cookies“ na ukladanie informácií o vašich preferenciách a na personalizáciu webovej stránky.

(d) bezpečnosť – používame „cookies“ ako prvok bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov, vrátane predchádzania podvodnému použitiu prihlasovacích údajov, a na ochranu našej webovej stránky a služieb vo všeobecnosti.

(e) reklama – používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré budú pre vás relevantné.

(f) analýza – používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našej webovej stránky a služieb.

(g) Súhlas so súbormi „cookies“ – používame súbory „cookie“ na ukladanie vašich preferencií v súvislosti s používaním súborov „cookie“ vo všeobecnosti.

10. "Cookies" používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú „cookies“ a tieto „cookies“ môžu byť uložené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku.

10.2 Na analýzu používania našej webovej stránky používame „Google Analytics“. "Google Analytics" zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom "cookies". Zhromaždené informácie týkajúce sa našej webovej stránky sa používajú na vytváranie správ o používaní našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Na našej webovej stránke zverejňujeme záujmovo orientované reklamy „Google AdSense“. Tieto sú prispôsobené spoločnosťou Google tak, aby odrážali vaše záujmy. Na určenie vašich záujmov bude Google sledovať vaše správanie na našej webovej stránke a na iných webových stránkach na webe pomocou súborov „cookies“. Alebo na našej webovej stránke uverejňujeme reklamy „Google AdSense“. Na určenie vašich záujmov bude Google sledovať vaše správanie na našej webovej stránke a na iných webových stránkach na webe pomocou súborov „cookies“. Toto sledovanie správania umožňuje spoločnosti Google prispôsobiť reklamy, ktoré vidíte na iných webových stránkach, aby odrážali vaše záujmy (na našej webovej stránke však nezverejňujeme reklamy založené na záujmoch). Kategórie záujmov priradené k vášmu prehliadaču môžete zobraziť, odstrániť alebo pridať na stránke: https://adssettings.google.com. Môžete sa tiež odhlásiť z „cookie“ partnerskej siete „AdSense“ pomocou týchto nastavení alebo pomocou mechanizmu odhlásenia „multi-cookie“ iniciatívy Network Advertising Initiative na: http://optout.networkadvertising.org. Tieto mechanizmy odhlásenia však samotné používajú „cookies“ a ak vymažete „cookies“ z vášho prehliadača, vaše odhlásenie nebude zachované. Ak chcete zabezpečiť, aby sa v súvislosti s konkrétnym prehliadačom zachovalo odhlásenie, možno by ste mali zvážiť použitie doplnkov prehliadača Google, ktoré sú k dispozícii na: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Správa "cookies"

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov „cookies“ a „súbory cookie“ vymazať. Spôsoby, ako to urobiť, sa líšia od prehliadača k prehliadaču a od verzie k verzii. Aktuálne informácie o blokovaní a odstraňovaní súborov cookie však môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

12. Naše detaily

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Sme registrovaní v Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva, pod registračným číslom 303170822 a naše sídlo je na adrese Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.3 Hlavným miestom nášho podnikania je Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.4 Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na poštovú adresu uvedenú vyššie;

(b) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky;

(c) telefonicky: +370 609 14143

(d) e-mailom: [email protected]